LoginHøring over forslag til lov om egenbetaling for tolkebistand

Kategorier

Arkiv (måned)tilbage til oversigten

Se vores nyhedsbrev

I Forældre og Fødsel foreslår vi, at forslaget til lov om egenbetaling for tolkebistand forkastes.


I Forældre og Fødsel er vi af den opfattelse, at kommunikationen mellem patient og

sundhedsperson er afgørende for at opnå den bedst mulige patientbehandling. Manglende eller

mangelfuld kommunikation kan i yderste konsekvens være medvirkende årsag til forkerte

diagnoser og fejlbehandlinger.


Nogle af de mennesker, som bliver ramt af dette lovforslag, vil være nødsaget til at fravælge det,

fordi de ikke har råd til at kunne betale for egen tolkebistand. Et lovforslag som dette vil derfor kun

begrænse deres møde med sundhedsvæsnet.


At indføre egenbetaling kan få alvorlige konsekvenser. For sundhedsvæsnet kan det betyde en

øget risiko for fejlbehandling og for patienten vil det være på bekostning af omsorgen ydet af

sundhedsvæsnet. Her er det særligt med henblik på den mangelfulde kommunikation, fordi

patienten i samme grad ikke har mulighed for at forstå, hvad der bliver sagt i forhold til de

problematikker, der kan være med patientens sundhed. Når man som patient træder ind på

hospitalet, bliver man konfronteret med et mere komplekst sprog end det, man måske taler på

jobbet eller i supermarkedet. Der tales stadig dansk og de sundhedsprofessionelle bestræber sig

naturligvis på at tale lægmandssprog. Men nogle gange kan patienten stå i en ganske kompleks

situation, hvilket sætter høje krav til formidlingen. Det kunne fx. være en gravid kvinde, der ved 1.

eller 2. trimester-scanning skal informeres om, at hendes barn kan have en potentiel dødelig

misdannelse og som skal træffe et valg om, hvorvidt graviditeten skal fortsættes eller afbrydes. Der

kan være behov for yderligere undersøgelser af fosteret. Nogle undersøgelser giver større

sikkerhed med hensyn til, om fosteret er sygt, men de rummer også mulighed for at skabe

usikkerheder og bekymring. Mange undersøgelser giver ikke et entydigt svar, så alene det vil

kunne give rum for fortsat bekymring - især hvis man ikke mestrer det danske sprog optimalt.

Bliver disse familier frataget muligheden for gratis tolkebistand i mødet med sundhedsvæsnet, vil

det begrænse omfanget af den lægehjælp og omsorg, som kan ydes til denne gruppe.


En mestring af det danske sprog indenfor 3 år er for nogle folk ikke muligt. Særligt vil det være en

udfordring for de mennesker, som har komplicerede problemer som følge af en flugt eller andre

oplevelser fra et krigshærget land. Ønsket om at lære sproget kan derfor være udfordret af nogle

andre psykiske forhold hos den enkelte. At fratage disse mennesker behovet for tolkehjælp ved at

indføre egenbetaling, vil derfor medføre, at de personer, som har mest brug for hjælpen får frataget

deres grundlæggende ret til egen sundhed. Dette fravalg vil primært være økonomisk betinget. Det

er derfor vigtigt at give dem adgang til en tolkebistand, som ikke fordrer egenbetaling. Dette er

både med til at fremme sundheden hos den enkelte patient, og samtidig kan det være

medvirkende til at patienten på baggrund af en fyldestgørende omsorg og forbedring af egen

sundhed kan være i bedre stand til at engagere sig som samfundsborger. Endvidere ved vi I

Forældre og Fødsel, at udsathed generelt giver en øget risiko for komplikationer i graviditeten; fx.

et foster, der ikke vokser som det skal eller for tidlige fødsler - tilstande, der øger risikoen for at

barnet dør eller, hvis det overlever, får svære senfølger. Disse tilfælde kan heldigvis forebygges i

graviditeten, såfremt den sundhedsprofessionelle har mulighed for at kommunikere med kvinden;

har mulighed for at tale med hende om, hvorvidt barnet bevæger sig og hvordan det bevæger sig.

Det kræver endvidere rådgivning at forebygge en for tidlig fødsel - og taler kvinden ikke optimalt

dansk, fordrer rådgivningen, at der kan tilbydes tolkebistand.

Man kunne endvidere forestille sig, at en kvinde, der har været på flugt og oplevet krig og vold,

kunne have problemer i forhold til at kunne etablere en tryg tilknytning til sit barn, men hvordan

skal man understøtte tilknytningen mellem mor og barn, hvis ikke der stilles en tolk til rådighed?


I Forældre og Fødsel mener vi, at forslaget om egenbetaling for tolkebistand vil bidrage til at øge

uligheden i sundhed - for nogens vedkommende allerede inden livet rigtig får begyndt.

I Forældre og Fødsel opfordrer vi hermed til, at forslaget til lov om egenbetaling for tolkebistand

forkastes.


På vegne af Forældre og Fødsel

Formand for bestyrelsen Birgitte Halkjær Storgaard


Vil du være medlem - tryk her