Høringssvar til Region Nordjyllands fødselsplan 2023

Forældre og Fødsel afgivet høringssvar til Region Nordjyllands nye fødselsplan 2023

Region Nordjylland har sendt deres nye fødselsplan i høring og vi har den 20. januar 2023 indsendt vores høringssvar, som kan læses her.

Nyhedsbrev - valgspecial

Nyheder fra Forældre og Fødsel med fokus på folketingsvalget den 1. november 2022

I nyhedsbrevet kan du læse om partiernes holdninger til fødselsområdet.

Hvad de stemte, da borgerforslaget Bedre Fødsler - forslag om indførelse af rettigheder til fødende, blev behandlet i Folketinget den 3. juni 2021 og hvad de har svaret i vores fiktive afstemninger om:

 • indførelse af ret til forældre- og fødselsforberedelse i mindre hold samt
 • krav om at alle regioner skal oprette minimum en fritstående, jordemoderledet fødeklinik.

Vi deler de fulde besvarelser fra de partier, som har svaret på vores spørgeskema og præsenteret deres holdninger og mærkesager på fødselsområdet. 9 ud af de 14 opstillingsberettigede partier har svaret, og du kan således læse svar fra Moderaterne, Venstre, Alternativet, Kristendemokraterne, SF, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Konservative og Radikale.

Læs det her. God læselyst! 

Henvendelse til Region Hovedstaden vedr. vikarstop og patientsikkerhed på fødeområdet

Forældre og Fødsel har den 27. september sendt en henvendelse til Regionsrådsformand Lars Gaardhøj og formanden for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt, om hvordan regionen vil sikre at det planlagte stop for brug af vikarer og frivilligt ekstraarbejde ikke får konsekvenser for gravide, fødende og barslendes ret en værdig og sikker behandling

Henvendelse sendt pr. mail den 27. september 2022

Kære Lars Gaardhøj og Christoffer Buster Reinhardt

Jeg skriver til jer som politisk ansvarlige for fødeområdet i Region Hovedstaden.

I Forældre og Fødsel har vi med bekymring læst om regionens planer om at indføre vikarstop på Region Hovedstadens fødesteder pr. 1. januar 2023 samt stop for brugen af frivilligt ekstraarbejde (FEA-vagter) til alt andet end udskudt aktivitet pr. 1. april 2023.

Vi kan læse i Femina at der pr. 1. september 2022 var 71 ubesatte jordemoderstillinger, svarende til ca. 8 procent af den uofficielle normering.

Vi hører ligeledes om vagtlag, som udelukkende har været dækket af vikarer og/eller hvor der ikke har været nok på arbejde til at varetage de fødsler, der kommer ind.

Vi er bekymrede for hvad et stop for brugen af vikarer og FEA-vagter vil betyde for familierne, og har derfor nogle spørgsmål:

 • Hvordan kan I uden brug af eksterne vikarer garantere en sikker behandling og værdig omsorg af og for de gravide, fødende og barslende?
 • Hvilke opgaver skal de ansatte ikke løse, når ikke alle vagter er dækket ind?
 • Hvor langt under normeringen (fx. procentandel af forventet/planlagt normering) mener I ud fra et patientsikkerhedsperspektiv, er forsvarligt at lade en afdeling køre på?
 • Hvor mange ubesatte stillinger eller udækkede vagter skal der til før I griber til brug af overarbejde, FEA-vagter og vikarer?
 • Hvordan informerer I om situationen til de gravide og fødende?
 • Har I overvejet at udlicitere nogle af de opgaver, som fødestederne ikke kan løse i (det aktuelle og langvarige) tilfælde af underbemanding, såsom fx at refundere familiernes udgifter til privat forældre- og fødselsforberedelse, jordemoderkonsultationer og ammehjælp?

Spørgsmålene handler ikke kun om vagtdækning på fødegangene, men om hele regionens omsorgs- og behandlingsansvar før, under og efter fødslen.

  
Med venlig hilsen

Mie Ryborg-Larsen | Formand
Mobil: 6064 9824 | email: formanden@fogf.dk
 
Forældre og Fødsel | www.fogf.dk

 

Opdatering

Vi har den 3. oktober 2022 modtaget følgende svar på vores henvendelse:

Kære Mie Ryborg-Larsen

Tak for din mail.  

Region Hovedstaden genindfører vikarstoppet, fordi vi tror på, at vi kan tiltrække flere jordemødre til faste stillinger. Vi har som region en forpligtigelse til at sikre den bedst mulige behandling, og har på den baggrund besluttet at stoppe med eksterne vikarer. Hensigten er at understøtte fastansættelse af flere jordemødre for at skabe mere robuste afdelinger med trivsel blandt personalet, og dermed mulighed for den bedste behandling og omsorg for de gravide, fødende og familier.

Patientsikkerheden har altid førsteprioritet, og vi tror på, det kan hænge sammen, særligt fordi vi genindfører vikarstoppet på et tidspunkt på året, hvor der er færre fødsler og dermed bedre tid til at omstille sig. Derudover er et nyt hold jordemødre færdiguddannet i februar, som vi gerne vil ansætte.

Det er ikke kun i Region Hovedstaden og blandt jordemødre, at der er fokus på nedskalering i brugen af eksterne vikarer. Regeringsudspillet 'Danmark kan mere III' indeholder ligeledes et opgør med brugen af eksterne vikarer ligesom også Danske Regioner i 'Regionernes plan for kortere venteliste' adresserer en begrænsning i anvendelsen af eksterne vikarbureauer.

Vikarstoppet gælder for alle plejegrupper. Region Hovedstaden har på nogle hospitaler være nødsaget til at bruge vikarer i en begrænset periode, hvor der har været ekstraordinært travlt eller mange ubesatte stillinger. Vi ønsker nu at komme tilbage til normalen, hvor vi kan sikre den daglige drift med fastansat personale. I ekstraordinære situationer er der fortsat mulighed for at benytte nogle af de tidligere benyttede værktøjer fx FEA-vagter til jordemødrene.

Der er mange gode lokale initiativer i gang på fødeafdelingerne for at skabe gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling, ligesom der på både Herlev Hospital og Hvidovre Hospital er helt nye fysiske rammer for de fødende.

Der er dagligt fokus på at hjælpe hinanden på tværs af regionens fødeafdelinger, og det vil der også være i de første måneder efter vikarstoppet.

Afdelingerne har alle lokale procedurer for at håndtere situationer, hvor der er ekstra travlt og der ligger således vejledninger til at håndtere situationen, ligesom der er procedurer for, hvordan afdelingerne hjælper hinanden.

Det er en lokal ledelsesopgave at orientere om vikarstoppet og tage dialogen med medarbejderne om de spørgsmål, det kan afstedkomme blandt personalet. Det har vi i regionen fuld tillid til, at der tages hånd om på de enkelte hospitaler. 

 

Med venlig hilsen

Lars Gaardhøj, regionsrådsformand

Christoffer Buster Reinhardt, formand for sundhedsudvalget

Nyhedsbrev - sommer 2022

Seneste nyt fra Forældre og Fødsel er sendt ud til medlemmer og nyhedsbrevsabonnenter den 2. august 2022.

I nyhedsbrevet kan du læse om:

 • Sommer i Forældre og Fødsel
 • Fødselsaftalen 
 • Kronik i Politiken
 • Presset sommer på fødegangene 
 • Tyk og gravid 
 • Sundhedsstyrelsen dropper anbefaling om tidligere igangsættelse 
 • Nyt i Amningens ABC 
 • Brevkassen er åben 
 • Demo for abortrettigheder i København 
 • Vi søger repræsentant til Uddannelsesudvalget for Jordemoderuddannelsen i København 
 • Gratis oplæg om medikalisering af fødsler i København 
 • Kom til Fødslens Dag i Roskilde 
 • Husk nye regler for afholdelse af barselsorlov 
 • Fik du set? 
 • Støt os 
 • Følg med

Læs det her.

Henvendelse til Region Sjælland om fødeklinikordningen

Vi har skrevet et brev til Sygehusudvalget i Region Sjælland om bevarelse og udvidelse af regionens unikke og eksisterende ordning med tilbud om fødsel på selvstændig, jordemoderledet fødeklinik

Region Sjællands Sygehusudvalg skulle på møde den 9. juni 2022 tage stilling til eventuelt nyt udbud af tilbud om fødsel på privat fødeklinik i forbindelse med behandling af 'Politisk retning og vision for fødeområdet'.

I den forbindelse har vi rettet skriftlig henvendelse til udvalget med vores input til hvorfor vi ønsker ordningen bevaret samt udvidet, set fra brugernes perspektiv.

Læs vores brev til Sygehusudvalget her.

Opdatering
Udvalget besluttede på mødet, at den private fødeklinik Roskilde Fødeklinik skal videreføres.

Vi arbejder videre på, at få udvidet ordningen til gavn for endnu flere fødende. 

 

Tyk og gravid - oplæg om oplevelser og behov i mødet med svangreomsorgen

Den 26. april 2022 bidrog vi til et webinar arrangeret af Region Syddanmark med titlen: Livskvalitet og overvægt - hvordan skaber vi kvalitet og sammenhæng i indsatsen for børn, unge, familier og gravide med overvægt?

Se vores næstformand Signe Nordsteds bidrag til webinaret med et oplæg om at være tyk og gravid i mødet med svangreomsorgen.

Signe talte ud fra egen oplevelse suppleret med andre gravides oplevelser, som fx at skulle aflægge rapport over antal daglige skridt, at overvægt skulle fungere som ”ve-polstring” og forbud mod at spise frugt. Den fælles oplevelse er, at brugen af BMI-værktøjet, kan medføre at man bliver set som blot et tal. Et tal som sætter fokus på risikofaktorer og særlige anbefalinger - og ikke det hele menneske.

Du kan se slides fra oplægget her og det fulde oplæg i videoen herunder.

 

Aftale om udmøntning af finanslovsmidlerne til fødselsområdet er landet

Mandag den 9. maj offentliggjorde aftalepartierne bag finanslov 2022 aftalen 'En god start på livet' om hvordan de 475 mio. kr. afsat til fødselsområdet skal udmøntes over de næste fire år.

Aftalens hovedelementer er mere personale på fødegangene og ret til to dages barselsophold eller hjemmebesøg. Der er afsat 475 mio. kr., som udmøntes i perioden 2022-2025.

Læs aftalen her.

Læs om vores reaktion på aftalen i interview hos Femina her og på vores Facebook-side her. Du kan også finde en overskuelig oversigt over aftalens konkrete indhold her.

Nyhedsbrev - april 2022

Seneste nyt fra Forældre og Fødsel om: Generalforsamling 2022 - Ny bestyrelse - Fødendes rettigheder er røget i syltekrukken - Advisory Board på fødeområdet i Region Hovedstaden - Gratis webinar - Vidnesbyrd bliver til forskning - Høringssvar om trillingebarsel og nyt borgerforslag - Mors dag med mening - Fik du set? - Støt os - Følg med

Læs vores nyhedsbrev, som er sendt ud til medlemmer og nyhedsbrevsabonnenter den 21. april 2022, her.

Generalforsamling 2022

Forældre og Fødsel har afholdt generalforsamling den 26. marts 2022.

Forældre og Fødsel har den 26. marts 2022 afholdt ordinær generalforsamling. Mødet blev afholdt i Odense og der blev blandt andet valgt to nye bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter, lyttet til spændende oplæg om igangsættelse af fødsler ved jordemoder og Ph.D. Eva Rydahl og afholdt workshop om deltagernes drømme og mål for foreningens fremtidige mål og aktiviteter. 

Du kan finde referat og andet materiale fra generalforsamlingen her.

Høringssvar til ændring af barselsloven (ekstra orlov til flerlingeforældre)

Forældre og Fødsel har den 1. april 2022 indgivet høringssvar til lovforslag om ændring af barselsloven, som giver forældre til flerlinger til tre eller flere børn født ved samme fødsel, ret til 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge

De ekstra orlovsuger skal afholdes inden for de første 18 måneder efter fødslen og hensigten er at give forældrene mulighed for at være mere fælles om den praktiske og emotionelle omsorg i starten af børnenes liv.

Vi hilser forslaget velkomment, og argumenterer for at det selvfølgelig også bør gælde for tvillingeforældre.

Ændringen forventes at træde i kraft 1. januar 2023 og vi håber at Folketinget lytter til os og lader alle flerfoldsfamilier være omfattet.

Læs høringssvaret her.

Nyhedsbrev - februar 2022

Seneste nyt fra Forældre og Fødsel om: Generalforsamling 2022 - Er du vores nye kasserer? - Høringssvar - Forsikringsselskabers diskrimination af gravide og fødende - Åbent samråd om Angusta - Fødendes rettigheder og finansloven - Bliv repræsentant i brugerpanel - Ammerådgivningen - Fik du set? - Støt os - Følg med

Læs vores nyhedsbrev, som er sendt ud til medlemmer og nyhedsbrevsabonnenter den 27. februar 2022, her.

Høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til national klinisk anbefaling for igangsættelse af fødsler

Forældre og Fødsel har den 17. januar 2022 indgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til national klinisk anbefaling for igangsættelse af fødsler

Sundhedsstyrelsen har den 2. december 2021 sendt en national klinisk anbefaling for igangsættelse af fødsler i høring. Anbefalingen omhandler tidspunktet for igangsættelse efter fastsat terminsdato for gravide med ukomplicerede fødselsforløb, som Sundhedsstyrelsen foreslår ændret fra nuværende 41+3-5 til 41+0.

Anbefalingen lyder:
"Overvej igangsættelse af fødslen fra gestationsalder 41+0 efter dialog om fordele og ulemper. Gravide som ikke ønsker igangsættelse monitoreres med løbende tilbud om igangsættelse. Det anbefales, at fødslen sker inden gestationsalder 42+0." 

Vi har den 17. januar 2022 afgivet høringssvar til udkastet ud fra et brugerperspektiv, hvor vi har lagt særligt vægt på sikring af et højt informationsniveau om fordele og ulemper ved igangsættelse, respekt for det individuelle frie valg og udfordringerne ved implementering af anbefalingen i praksis. 

Læs hele høringssvaret her.

Høringssvar til ændring af barselsloven (indførelse af øremærket orlov)

Forældre og Fødsel har den 5. januar 2022 indgivet høringssvar til Beskæftigelsesministeriet til lovforslag om ændring af barselsloven (Indførelse af øremærket forældreorlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.)

Efter krav fra EU skal Danmark indføre 9 ugers øremærket orlov til begge forældre senest fra august 2022. Derfor er der indgået en politisk aftale, som skal udmønte kravet i den danske barselslov. Øremærkningen gælder kun lønmodtagere, det betyder at fx. selvstændige og SU-modtagere ikke er omfattet. Samtidig indføres der mulighed for overdragelse af orlovsuger med barselsdagpenge til sociale forældre i familieformer, som består af flere forældre end to, samt mulighed for at soloforældre kan overdrage orlovsuger med barselsdagpenge til nærstående familiemedlemmer. 

Vi har udarbejdet høringssvar til lovforslaget som du kan læse her.

Du kan få overblik over den nye orlovsordning på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside her.

Nyhedsbrev - årsskiftet 2021/2022

Siden efteråret 2020 er der sket meget, og det er tid til at gøre status og ønske alle vores medlemmer og nyhedsbrevsabonnenter et godt nytår.

Læs vores nyhedsbrev fra årsskiftet 2021/2022 her.

Høring om fremtidens fødselsområde på Christiansborg

Den 8. december 2021 deltog vi i en høring for Folketingets Sundhedsudvalget og offentligheden om fremtidens fødselsområde. Se vores oplæg her.

Vi har sammen med Enhedslisten taget initiativ til denne høring på Christiansborg for Folketingets Sundhedsudvalg, hvor vi fortalte om brugernes ønsker til fremtidens svangreomsorg. Udover vores oplæg, var der også spændende og vigtige oplæg fra Jordemoderforeningen, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, sundhedsplejerskerne, fysioterapeuterne, sundhedsøkonom Jes Søgaard, Mødrehjælpen og Danske Regioner. Der var også god spørgelyst fra de deltagende Folketingspolitikere og tilhørerne i salen. 
Vi satte selvfølgelig fokus på rettigheder og gav vores bud på hvad de konkret skal indeholde.
Vi tror ikke på, at alle rettighederne kan imødekommes fuldt ud med de midler, der er afsat i finansloven, men sagde klart og tydeligt, at vi oplever en udhulet svangreomsorg i hele landet, at det er uværdigt at blive smidt ud af fødestuen få timer efter forløsning og at situationen i særligt Region Hovedstaden er fuldkommen uacceptabel og at der skal sættes ind nu, for at dette ikke spreder sig til resten af landet.
Pengene skal derfor bruges klogt med fokus på nationale rettigheder, flere jordemødre og tiltag, som sikrer tryghed, kvalitet og kontinuitet for familierne.
Du kan se hele høringen med oplæg fra vigtige aktører fra området her. Forkvinde Mie Ryborg-Larsen er på ca. 1 time og 46 minutter inde i programmet. Og du kan du slides fra oplægget her.

Fødselsoprør i Skandinavien - We stand with midwives

Der er krise på fødeområdet i hele Skandinavien! Fødegangene bløder jordemødre og de fødende får ikke den støtte og omsorg, de har krav på. De fortalte vi og andre skandinaviske brugerorganisationer og jordemødre om på et virtuelt event den 27. november 2021.

Sammen med brugerorganisationer fra Norge og Sverige - hhv. BirthsRights Norge og Birth Rights Sweden - har vi afholdt et virtuelt arrangement om situationen på fødeområdet i Danmark, Norge og Sverige fra et brugerperspektiv og fra et jordemoderperspektiv. Det gjorde vi for at vise vores opbakning til jordemødrene og dele viden og erfaringer om de fælles udfordringer, vi står i, og styrke hinanden i den fælles kamp for bedre vilkår - for fødende såvel som jordemødre - på tværs af landegrænser.
Arrangementet blev optaget og kan ses i videoen herunder.
Tekst fra Facebookbegivenheden:
Throughout Scandinavia, there is a crisis in midwifery care. This is affecting both families and midwives. For a long time now, midwives have fought for better work conditions and for a better way to care for pregnant and birthing women and expecting and new families. They are NOT being listened to!
In Denmark, midwives are protesting by leaving their jobs in the public health care system and are refusing to go back until their wages are being raised. In stead they are working as temps in the public birthing wards, taking employment and offer their services in the private sector or leaving the profession entirely. Birthing families are protesting alongside midwives by sharing testimonies on the consequences for families organized by the organization Forældre og Fødsel, who are working politically for change and improving birth rights.
In Sweden, midwives are leaving their jobs because of the situation. They are not coming back until better work conditions are promised. Demonstrations are held all over the country supported by the organization Birth Rights Sweden.
In Norway, Bunadsgeriljaen are fighting against more birthing places being shut down and Barselopprøret is fighting for better conditions for families during birth and post natal period. They have received almost one hundred letters from women, describing the lack of help and care due to shortage of midwives and a rigid system. During the pandemic, it is clear women's health and rights have been less important to the decision makers in our countries.
We are working on a program for this event including talks from the organisations mentioned above and from protesting midwives from each of our countries.
We want to support our midwives in Scandinavia with this event. We want to empower both midwives and parents by standing together and by fighting for a better future.
Engaged greetings from
Mie Ryborg-Larsen, forkvinde i Forældre og Fødsel - Danmark
Cathrine Trulsvik, initiativtager til Births Rights Norge
Lisel Bello Næslund, ordförande i Birth Rights Sweden

Åbent brev: Løft fødselsområdet i finanslovsforhandlingerne

Forældre og Fødsel har den 24. november 2021 sammen med Mødrehjælpen og Jordemoderforeningen sendt et åbent brev til partiernes sundhedsordførere og medlemmer af forhandlingsdelegationen, i forbindelse med de aktuelle finanslovsforhandlinger, som vi forventer resulterer i et løft af fødselsområdet, så der blandt andet kan indføres rettigheder til fødende

Kære sundhedsordfører og medlem af forhandlingsdelegationen

Vi skriver til dig, fordi vi ved, at der i forbindelse med den aktuelle finanslov forhandles om et løft af fødselsområdet. Det glæder vi os over. Det sidste år har budt på den ene voldsomme historie efter den anden – om travle fødegange, alt for tidlige hjemsendelser, sårbare forældre, der er blevet ladt i stikken og jordemødre, der i afmagt flygter fra deres fag. Vi står med andre ord med en regulær fødselskrise.

Titusindvis har skrevet under på, at der er brug for rettigheder både før, under og efter fødslen. Tusindvis har delt personlige beretninger. Et af kun fem borgerforslag nogensinde er blevet stemt igennem af et meget bredt flertal i Folketinget, og Sundhedsministeren har lovet et ’paradigmeskift’. Det er derfor godt nyt, at hele fødselsområdet - forstået som tiden før, under og efter en fødsel - er en del af dette års finanslovsforhandlinger, så Folketinget nu kan levere de rettigheder, som befolkningen er blevet stillet i udsigt.

I den forhandling vil vi – på vegne af fagfolk og brugerorganisationer – appellere til, at I finder kloge og solide løsninger, der løser de reelle problemer, der er peget på. Frem for at fokusere på løsrevne og kommunikerbare løsninger, opfordrer vi til et mærkbart og sammenhængende løft. Et løft, der sikrer kontinuitet og kvalitet i tilbuddet og styrker den forebyggende og sundhedsfremmende indsats under graviditet og fødsel med udgangspunkt i den fødende og familiens behov. Et reelt løft indebærer som minimum:

 • En solid forberedelse til fødsel, herunder ret til fødsels- og familieforberedelse i små hold for alle, skaber grundlag for fødslen, forældreskab og familiedannelse. Hvis familien føler sig klar til at mestre forløbet, styrker det fødselsoplevelsen og er en investering i fremtiden, da færre genindlægges med ammeproblemer, færre skal behandles for uopdagede efterfødselsreaktioner og der er færre uplanlagte kontakter til sundhedsvæsenet på grund af utryghed.
 • Kontinuitet i fødselsforløbet i form af grundnormering, der sikrer en jordemoder til alle fødende. Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør en kvinde i aktiv fødsel have en jordemoder kontinuerligt til stede under og i de første timer efter fødslen. Desværre bliver alt for mange holdt hen for længe, før de får en jordemoder og en fødestue, sendes i taxa mellem fødesteder og efterlades for hurtigt efter fødslen pga. travlhed. Det øger risikoen for fejl. En grundnormering øger tryghed og kontinuitet, når samme jordemoder tager imod familien, føder med dem og runder fødslen af. Der skal være tid til observation af mor og barn efter fødslen, tid til at informere forældrene forud for hjemsendelse og tid til en efterfødselssamtale. Kontinuitet har sundhedsmæssige effekter i form af flere ukomplicerede fødsler, mindre behov for smertelindring og nedsætter risikoen for indgreb.
 • Stop for automatiske hjemsendelser og indfør ret til hjemmebesøg ved tidlig udskrivning. Det skal være slut med lynfødsler og utrygge hjemsendelser. På fødegangen skal der tages udgangspunkt i den enkeltes behov. For nogle er det en god løsning at blive på fødegangen et par dage. For andre er det rigtige at komme tidligt hjem med mulighed for et eller flere opfølgende hjemmebesøg frem til første besøg af sundhedsplejersken, kombineret med adgang til 24-timers online og telefonisk rådgivning. Med andre ord opfordrer vi til kvalitet og fleksibilitet frem for en dyr og rigid ’one-model-fits-all’ løsning i form af ret til to dages indlæggelse, der ikke løser de grundlæggende problemer.
 • Bedre ammerådgivning. Alt for mange efterlades alene med amningen og må give op undervejs. Det kan forebygges ved bedre hjælp på tværs af landet, så vi kan sikre, at flere nybagte møde kommer godt i gang med amningen.
 • Screening og gratis behandling til alle forældre med fødselsdepression. Mange nybagte forældre – både mødre og fædre – udvikler en fødselsdepression. Desværre viser undersøgelser, at landets kommuner er både for dårlige til at opspore og behandle. Det skal der i en samlet pakke gøres noget ved. Et løft af fødselsområdet fordrer et løft, der også går ud til de mest sårbare familier.

Vi ser frem til, at I når et stærkt resultat. Det skylder vi de næste generationer. Det skylder vi de nye familier. Det skylder vi jordemødrene på regionernes sygehuse og sundhedsplejerskerne i landets kommuner.

 

Bedste hilsner

 

Lis Munk                                                           Ninna Thomsen                          Mie Ryborg-Larsen

Jordemoderforeningen                                Mødrehjælpen                           Forældre og Fødsel

Høringssvar til Regions Syddanmarks nye Fødeplan 2022

Forældre og Fødsel har den 22. oktober 2021 indsendt høringssvar til Region Syddanmarks nye Fødeplan 2022

Vi har gennemgået fødeplanen og vurderet den i forhold til de rettigheder, vi ønsker indført til fødende over hele landet samt i forhold til vores fokus på de vordende og nye familiers autonomi og muligheder for medbestemmelse.

Forældre og Fødsel byder den nye ambitiøse og velgennemarbejdede Fødeplan velkommen og ser frem til at planen føres ud i livet, så gravide, fødende samt barslende, det nyfødte barn og partneren kan mærke en forskel hen mod en bedre understøttelse af forældreskabet. Vi har i høringssvaret stillet nogle forslag, der kan understøtte forældreskabet og vejen ind i forældreskabet endnu bedre.

Læs hele høringssvaret her.

Oplæg til temadag om "Kulturen i svangreomsorgen - jordemoderens og obstetrikerens møde med brugerne"

Den 13. oktober 2021 var Forældre og Fødsel inviteret til at holde oplæg om brugernes oplevelser med svigt og overgreb i svangreomsorgen på en temadag arrangeret af DSOG (fødselslæger), Dansk Jordemoderfagligt Selskab og Jordemoderforeningen.

Du kan læse slides fra oplægget, som blev fremført af formand Mie Ryborg-Larsen, her.

Oplæg til lederkredsen i Jordemoderforeningen

Forældre og Fødsel deltog den 22. september 2021 i lederkredsens temadag om den aktuelle situation på fødeområdet med oplæg om brugernes ønsker til den danske svangreomsorg

Du kan se slides fra oplægget, som blev fremført af formand Mie Ryborg-Larsen på lederkredsens temadag i Jordemoderforeningen den 22. september 2021, her.

Notat om konkretisering af rettigheder til fødende

Forældre og Fødsel og gruppen bag borgerforslaget om indførelse af rettigheder til fødende har udarbejdet et notat, hvor de seks krav til rettigheder konkretiseres nærmere med henblik på kvalificering af de politiske forhandlinger, der finder sted i efteråret 2021

Notatet er den 31. august 2021 sendt til partiledere samt familie- og sundhedsordførere i de partier, som er repræsenteret i Folketinget.

Læs hele notatet her

Referat fra generalforsamlingen 2021

Forældre og Fødsel har afholdt generalforsamling den 29. august 2021. Læs referatet her.

Forældre og Fødsel har den 29. august 2021 afholdt ordinær generalforsamling. Mødet blev afholdt virtuelt og der blev blandt andet valgt 4 nye bestyrelsesmedlemmer og foretaget vedtægtsændringer.

Læs referatet her, formandens beretning her og vedtægtsændringerne her.

Generalforsamling 2021

Forældre og Fødsel indkalder til generalforsamling den 29. august 2021 kl. 13-15 virtuelt.

Tilmelding og dagsorden her. Tilmeldingsfristen er den 22. august 2021.

Foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg om Bedre Fødsler

Tirsdag den 1. juni 2021 har stillerne af borgerforslaget "Bedre Fødsler - forslag om indførelse af rettigheder til fødende" foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg i forbindelse med udvalgets behandling af borgerforslaget mellem 1. og 2. behandling i Folketinget.

Sundhedsudvalget har fået tilsendt et oplæg om baggrunden for at stille borgerforslaget med uddybning af de seks krav om rettigheder.

Oplægget kan læses her.

Udtalelse: Tiden er kommet til at indføre rettigheder til fødende

Stillerne bag borgerforslaget 'Bedre Fødsler - forslag om indførelse af rettigheder til fødende' har i anledning af Folketingets 1. behandling af forslaget den 28. maj 2021, skrevet en udtalelse.

Udtalelsen kan læses her.

Åbent brev til sundhedsministeren

Forældre og Fødsels kronik i Politiken

Åbent brev til Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden

Åbent brev til Danske Regioner

Forældre og Fødsel har den 10. april 2020 sendt et åbent brev til Danske Regioner omhandlende suspendering af retten til jordemoderhjælp ved fødsel i hjemmet under nedlukning grundet COVID-19.

Åbent brev til Danske Regioner kan læses HER

Høringssvar til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for organisering af fødetilbud

Forældre og Fødsels høringssvar til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for organisering af fødetilbud

Dagsorden til generalforsamling d. 23. august 2020

 

 • Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
 • Formandens årsberetning.
 • Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet.
 • Valg af revisor.
 • Valg af Forældre og Fødsels prismodtager. Her behandles forslaget om vedtægtsændring om at annullere dette punkt.
 • Behandling af indkomne forslag samt behandling af forslag til vedtægtsændringer (se nedenfor)
 • Godkendelse af handlingsplan.
 • Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år.
 • Fastsættelse af kontingent for næste år.
 • Valg til bestyrelsen:
  • Hvert år vælges to bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af kasserer i lige år.
 • Valg af 2 suppleanter.

 

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringerne stilles som forslag for foreningens videre arbejde, og bestyrelsen ser frem til at diskutere forslagene på generalforsamlingen.

Du finder de gældende vedtægter HER

 

2. Formål

Hidtidig formulering:

Forældre og Fødsel er en almennyttig forening hvis formål er

 • At sikre alle en tryg fødsel
 • At yde gratis, vidensbaseret og personlig rådgivning

foreslås ændret til:

 

Forældre og Fødsel er en almennyttig forening hvis formål er

 • At bidrage til forbedre svangreomsorgen gennem sundhedsfremmende og forebyggende forskning samt oplysning.
 • At yde gratis, vidensbaseret og personlig rådgivning om amning
 • At give brugere af svangreomsorgen indflydelse på udviklingen af svangreomsorgen og på deres eget forløb og eventuelle behandling.

 

3. Medlemskab

Hidtidig formulering af stk. 1:

Som medlemmer af foreningen optages enkeltpersoner og par.

Der findes tre former for medlemskab/tilknytning til foreningen Forældre og Fødsel

 1. Fuldgyldigt medlemskab. Man er valgbar samt stemmeberettiget ved generalforsamlingen, modtager alle foreningens udgivelser, såvel trykte som elektroniske.
 2. Passivt støttemedlemskab. Man støtter foreningen med et mindre årligt beløb. Man modtager ikke foreningens udgivelser, hverken trykte eller elektroniske. Man er ikke valgbar samt er ikke stemmeberettiget ved generalforsamlingen.
 3. Man støtter foreningen symbolsk men ikke økonomisk. Man modtager ikke foreningens udgivelser, hverken trykte eller elektroniske. Man er ikke valgbar samt er ikke stemmeberettiget ved generalforsamlingen.
 4. Man modtager alle medlemsblade.

Stk. 1 foreslås ændret til:

Som medlemmer af foreningen optages enkeltpersoner og par.

Der findes tre former for medlemskab/tilknytning til foreningen Forældre og Fødsel

 1. Fuldgyldigt medlemskab. Man er valgbar samt stemmeberettiget ved generalforsamlingen og modtager alle foreningens udgivelser elektronisk med mindre medlemmet har ønsket andet. Har fuld adgang til foreningens særlige fordele for medlemmer.
 2. Man støtter foreningen symbolsk men ikke økonomisk. Man modtager ikke foreningens udgivelser, hverken trykte eller elektroniske. Man har ikke adgang til særlige fordele. Man er ikke valgbar og således ikke stemmeberettiget ved generalforsamlingen.
 3. En repræsentant for erhvervsabonnementet er stemmeberettiget og kan deltage ved generalforsamlingen.

4. Kontingent

Hidtidig formulering:

Kontingenter (familiemedlem- og støttemedlemskaber) samt abonnement fastsættes på generalforsamlingen og betales for et helt kalenderår (regnskabsår) ad gangen.

foreslås ændret til:

Kontingenter samt abonnement fastsættes på generalforsamlingen. Kontingenter for ordinære medlemskaber betales månedligt via kreditkort. Erhvervsabonnementer betales for et helt kalenderår (regnskabsår) ad gangen.

6. Landskontor

Hidtidig formulering:

Foreningen driver et sekretariat, kaldet landskontoret. Landskontorets personale er valgt eller ansat af foreningen.

Foreslås ændret (inkl. titel) til:

6. Sekretariat

Foreningens bestyrelse udgør sekretariatet.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udsendes månedlige nyhedsbreve i elektronisk form. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for at udgive artikler, der er relevante for samfundsdebatten samt artikler, der kan sætte svangre-politisk dagsorden.

7. Medlemsblad

Hidtidig formulering:

Foreningen udgiver et medlemsblad i trykt eller elektronisk form samt et elektronisk nyhedsbrev, der udkommer regelmæssigt og udsendes til alle foreningens medlemmer og abonnenter. Bladets redaktion er valgt eller ansat af foreningen.

Foreslås slettet fra vedtægterne.

8. Forældre og Fødsels pris

Hidtidig formulering:

Foreningen uddeler årligt en pris som påskønnelse for særlig indsats for foreningens formål. Det tilsigtes, at prisuddelingen også får en politisk effekt. Prisuddelingen kan suspenderes et år, hvis generalforsamlingen ikke skønner, at der findes en egnet modtager.

Forslag til årets prismodtager kan stilles skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Foreslås slettet fra vedtægterne.

9. Landsmøde

Hidtidig formulering:

Foreningen holder landsmøde for medlemmer hvert år. Landsmødet afholdes inden for perioden den sidste weekend i marts til den første weekend i maj.

Faste punkter på mødet er:

 1. Beretninger fra emne- og lokalgrupper, samt bestyrelsesmedlemmer og ansatte.
 2. Behandling af handlingsplaner.

foreslås ændret til:

Foreningen holder landsmøde for medlemmer hvert år. Landsmødet afholdes inden for perioden den sidste weekend i marts til den første weekend i maj.

Faste punkter på mødet er:

 1. På landsmødet berettes om nyeste forskningsresultater, der understøtter Forældre og Fødsels formål.
 2. Minimum 2 brugerrettede workshops.

11. Dagsorden

Punktet:

 1. Valg af revisor.

foreslås ændret til:

 1. Valg af revisor i lige år.

Punktet:

 1. Valg af Forældre og Fødsels prismodtager.

foreslås slettet.

Punktet:

 1. Valg til bestyrelsen:

          Hvert år vælges to bestyrelsesmedlemmer.

foreslås ændret til:

Valg til bestyrelsen.

Punktet:

 1. Valg af kasserer i lige år.

Foreslås slettet.

Med disse forslag ser den samlede paragraf således ud:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
 2. Formandens årsberetning.
 3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet.
 4. Valg af revisor i lige år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Godkendelse af handlingsplan.
 7. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år.
 8. Fastsættelse af kontingent for næste år.
 9. Valg til bestyrelsen
 10. Valg af 2 suppleanter.

12. Afstemninger

Hidtidig formulering:

Familiemedlemmer er stemmeberettigede på generalforsamling mod fremvisning af gyldig medlemsdokumentation. Støttemedlemmer og abonnenter har ikke stemmeret. De to angivne personer i familiemedlemskabet har én stemme hver. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når ét medlem ønsker det. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Undtaget herfra er beslutninger om at ophæve foreningen (se stk. 16).

Generalforsamlingens beslutninger indføres i bestyrelsens beslutningsprotokol, og referat bringes i medlemsbladet.

Foreslås ændret til:

Familiemedlemmer samt en repræsentant for erhvervsabonnementerne er stemmeberettigede på generalforsamling mod fremvisning af gyldig medlemsdokumentation. Sympatimedlemmer har ikke stemmeret. De to angivne personer i familiemedlemskabet har én stemme hver. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når ét medlem ønsker det. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Undtaget herfra er beslutninger om at ophæve foreningen (se stk. 16).

Generalforsamlingens beslutninger indføres i bestyrelsens beslutningsprotokol, og referat bringes i et nyhedsbrev.

13. Ledelse

Hidtidig formulering:

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som er øverste myndighed mellem generalforsamlingerne under ansvar overfor disse.

Ud over at træffe overordnede beslutninger, som ikke kan træffes i lokal- og emnegrupper, og udover at være ansvarlig for foreningens økonomi, har bestyrelsen først og fremmest til opgave:

 1. At styre den interne kommunikation i foreningen og sikre, at alle synspunkter har mulighed for at blive hørt, samt at informere medlemmerne om alle vigtige beslutninger.
 2. At inspirere medlemmerne, så deres ressourcer bruges optimalt i forhold til foreningens formål og strategi, f.eks. ved så vidt muligt at uddelegere kompetence og ansvar til aktive medlemmer.
 3. At sikre, at foreningens strategiske erfaringer systematiseres og bruges.

Bestyrelsesmedlemmer kan efter generalforsamlingens anvisninger aflønnes af foreningen til konkrete opgaver.

Bestyrelsen består af en formand og tre øvrige medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år af gangen. På hver generalforsamling vælges to bestyrelsesmedlemmer ad gangen.

Generalforsamlingen vælger desuden, for et år af gangen, to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

Medlemmer, som er stemmeberettigede, er valgbare. Dog er ansatte i foreningen ikke valgbare.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted.

Formanden og foreningens kasserer tegner foreningen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres beslutningsprotokol, som underskrives af hvert tilstedeværende bestyrelsesmedlem.

Foreslås ændret til:

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som er øverste myndighed mellem generalforsamlingerne under ansvar overfor disse.

Ud over at træffe overordnede beslutninger, som ikke kan træffes i lokal- og emnegrupper, og udover at være ansvarlig for foreningens økonomi, har bestyrelsen først og fremmest til opgave:

 1. At styre den interne kommunikation i foreningen og sikre, at alle synspunkter har mulighed for at blive hørt, samt at informere medlemmerne om alle vigtige beslutninger.
 2. At inspirere medlemmerne, så deres ressourcer bruges optimalt i forhold til foreningens formål og strategi, f.eks. ved så vidt muligt at uddelegere kompetence og ansvar til aktive medlemmer.
 3. At sikre at foreningens strategiske erfaringer systematiseres og bruges.

Bestyrelsesmedlemmer kan modtage et honorar af foreningen, såfremt bestyrelsesmedlemmet lever op til fastsatte mål og såfremt der er overskud i regnskabet. Maksimalt 50% af foreningens overskud kan udbetales som honorar til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af en formand og minimum tre øvrige medlemmer og maksimum 5 øvrige, samt to suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.

Generalforsamlingen vælger desuden, for to år af gangen, to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

Medlemmer, som er stemmeberettigede, er valgbare.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted.

Formanden, næstformanden og kasserer tegner foreningen. Kassereren kan administrere et betalingskort for foreningen til betaling af rejser, mødeforplejning mv.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres beslutningsprotokol, som underskrives af hvert tilstedeværende bestyrelsesmedlem.

14. Arbejdsgrupper

Hidtidig formulering:

Ønsker en gruppe medlemmer at arbejde med et specielt område, kan disse nedsætte sig som arbejdsgrupper.

Betingelserne er:

 1. At arbejdsområdet er dækket af formålsparagraffen.
 2. At bestyrelsen er orienteret og indforstået.
 3. At arbejdsgruppen udpeger et medlem, som har pligt til at holde bestyrelsen underrettet om gruppens arbejde.

Foreslås ændret til:

Forældre og Fødsels bestyrelse samarbejder med relevante privatpersoner samt organisationer.

Betingelserne for samarbejdet er:

 1. At arbejdsområdet er dækket af formålsparagraffen.
 2. At bestyrelsen er orienteret og indforstået.
 3. At arbejdsgruppen udpeger et medlem, som har pligt til at holde bestyrelsen underrettet om gruppens arbejde.

Høringssvar til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen

Forældre og Fødsels høringssvar til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen

Forældre og Fødsel har modtaget høringsudkast til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen.

Vores høringssvar kan læses her.

De endelige anbefalinger kan læses her.