Vedtægter

for foreningen Forældre og Fødsel

Nærværende vedtægter er oprindeligt vedtaget på generalforsamlingen den 19. september 1993 og senest ændret på generalforsamlingen den 25. marts 2023.

 

§ 1 Navn

Forældre og Fødsel

Hjemsted: Danmark

 

§ 2 Formål

Forældre og Fødsel er en almennyttig forening hvis formål er:

 • At arbejde for udvikling og forbedring af vilkårene for brugere af svangreomsorgen gennem sundhedsfremmende og forebyggende forskning samt oplysning
 • At yde gratis, vidensbaseret og personlig rådgivning om amning
 • At uddanne frivillige ammerådgivere, og løbende tilbyde faglig sparring og supervision til de uddannede ammerådgivere, der er aktive i foreningens ammerådgiverkorps
 • At arbejde for at øge brugerne af svangreomsorgens muligheder for indflydelse på og medbestemmelse over deres graviditets-, fødsels- og barselsforløb.

 

§ 3 Medlemskab

Medlemmer af foreningen kan optages som enkeltpersoner, husstande samt virksomheder.

Der findes tre former for medlemskab/tilknytning til foreningen Forældre og Fødsel

 1. Støttemedlemskab. Man er valgbar samt stemmeberettiget ved generalforsamlingen og modtager alle foreningens udgivelser elektronisk med mindre medlemmet har ønsket andet.
 2. Sympatimedlemskab. Man støtter foreningen symbolsk men ikke økonomisk. Man er ikke valgbar og således ikke stemmeberettiget ved generalforsamlingen.

Stk. 2 Et medlem, der modarbejder foreningens formål og retningslinjer på en sådan måde, at det skader foreningens arbejde eller omdømme, kan ekskluderes. Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion og dette meddeles skriftligt til medlemmet.

 

§ 4 Kontingent

Kontingentet for støttemedlemskab fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter gældende betalingsbetingelser som fastsætter betalingsmetoder og frekvens.

 

§ 5 Regnskab

Regnskabsåret er 1. januar - 31. december. Bestyrelsen kan vælge at aflønne en bogholder til den løbede bogføring.

Regnskabet revideres af en registreret revisor, som er valgt af generalforsamlingen. Årsregnskabet udleveres på generalforsamlingen.

 

§ 6 Aktiviteter

Foreningen kan arrangere foredrag, workshops eller lignende for familier samt fagprofessionelle hvert år.

Stk. 2 Ærespris. En person, der igennem længere tid på en ganske usædvanlig måde har været ambassadør for foreningens formål og har gjort sig fortjent til en sådan påskønnelse, kan tildeles Forældre og Fødsels ærespris. Alle medlemmer kan indstille til bestyrelsen, at en person, gruppe, organisation eller lignende tildeles æresprisen.

Beslutningen om tildeling af æresprisen træffes af bestyrelsen med simpelt flertal.

Æresprisen tildeles ved den årlige generalforsamling.

§ 7 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afvikles årligt. Der indkaldes til ordinær generalforsamling tidligst fire uger før og senest to uger inden denne afvikles. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Datoen for generalforsamlingen offentliggøres på hjemmeside samt sociale medier.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden senest en uge før generalforsamlingen. Dog skal forslag om vedtægtsændringer indsendes, så de kan offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Forslag, der ikke er rettidigt indsendt, kan ikke komme til afstemning på generalforsamlingen.

 

§ 8 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
 2. Formandens årsberetning
 3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet
 4. Valg af revisor i lige år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Godkendelse af mål og aktiviteter
 7. Orientering om budget for indeværende år
 8. Fastsættelse af kontingent for næste år
 9. Valg til bestyrelsen
 10. Valg af 2 suppleanter
 11. Eventuelt

  § 9 Afstemninger

Støttemedlemmer stemmeberettigede på generalforsamling mod fremvisning af gyldig medlemsdokumentation. Sympatimedlemmer har ikke stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når ét medlem ønsker det. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Undtaget herfra er beslutninger om at ophæve foreningen (se § 15).

Referat fra generalforsamlingen offentliggøres senest 4 uger efter afholdelsen på hjemmesiden.

 

§ 10 Bestyrelse

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som er øverste myndighed mellem generalforsamlingerne under ansvar overfor disse.

Bestyrelsen består af en formand og minimum 4 øvrige medlemmer og maximum 6 øvrige.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.

Generalforsamlingen vælger desuden, for to år ad gangen, to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

Medlemmer, som er stemmeberettigede, er valgbare.

 

§ 11 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi og bestyrelsen har først og fremmest til opgave at:

 1. At drive og lede foreningen i overensstemmelse med foreningens formål jf. § 2
 2. At arbejde for at udmønte generalforsamlingens beslutninger om mål og aktiviteter for foreningen.
 3. At sørge for at medlemmer løbende informeres om foreningens arbejde

Bestyrelsesarbejdet er som udgangspunkt ulønnet frivilligt arbejde.

Bestyrelsesmedlemmer kan få dækket transportudgifter i forbindelse med varetagelse af bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesmedlemmer kan modtage økonomisk godtgørelse for at udføre konkrete opgaver for foreningen.

Det er bestyrelsen, der ved simpelt flertal kan beslutte hvad der kan udløse økonomisk godtgørelse. Nærmere retningslinjer kan fastlægges af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og kasserer.

Ved formandens fratrædelse fungerer næstformanden i formandens sted.

Formanden og kasserer tegner foreningen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne, som godkendes af de tilstedeværende.

 

§ 12 Økonomi

Foreningens kasserer kan som den eneste administrere et betalingskort til udlæg for rejser, kost, sponsorerede opslag på SoMe mv. Bestyrelsen fastsætter en beløbsgrænse.

Kassereren opretter betalinger, som skal godkendes af formanden eller ét andet bestyrelsesmedlem. Formanden og ét andet bestyrelsesmedlem skal have adgang til at se kontobevægelser samt til at godkende betalinger. Bestyrelsen kan give kassereren ret til at godkende betalinger egenhændigt op en bestemt beløbsgrænse fastsat af bestyrelsen.

Kassereren udarbejder årsregnskab til generalforsamlinger og sender dette til godkendelse hos valgte revisor.

Kassereren bidrager med at søge relevante midler og fonde.

 

§ 13 Arbejdsgrupper

Forældre og Fødsels bestyrelse kan samarbejde med relevante privatpersoner og organisationer samt nedsætte og indgå i arbejdsgrupper, nedsat af andre.

Betingelserne for samarbejdet er:

 1. At arbejdsområdet er dækket af formålsparagraffen.
 2. At bestyrelsen er orienteret og indforstået.
 3. At arbejdsgruppen udpeger et medlem, som har pligt til at holde bestyrelsen underrettet om gruppens arbejde.

 

14. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller mindst 50 medlemmer skriftligt over for formanden fremsætter ønske om det, og samtidig meddeler hvilke punkter, de ønsker behandlet.

Formanden skal herefter i nyhedsbrev indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 3 måneder efter, at anmodningen er modtaget.

Reglerne om afstemninger er de samme som for den ordinære generalforsamling (se § 8).

 

§ 15 Foreningens ophævelse

Forslag om foreningens ophævelse kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt, og der kræves 3/4 af stemmerne for at ophæve foreningen.

Hvis der ikke er fremmødt eller repræsenteret 1/3 af medlemmerne, kan der inden 3 uger, og med mindst én uges varsel, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med foreningens ophævelse som eneste punkt på dagsordenen, såfremt forslagsstillerne ønsker det. På denne generalforsamling kan forslaget om ophævelse af foreningen vedtages, hvis 3/4 af de fremmødte stemmer for.

Eventuelle midler fra Forældre og Fødsel overgår efter foreningens ophævelse til den eller de foreninger, hvis formål er nærmest Forældre og Fødsel.