Henvendelse til Region Hovedstaden vedr. vikarstop og patientsikkerhed på fødeområdet

03-10-2022

Henvendelse sendt pr. mail den 27. september 2022

Kære Lars Gaardhøj og Christoffer Buster Reinhardt

Jeg skriver til jer som politisk ansvarlige for fødeområdet i Region Hovedstaden.

I Forældre og Fødsel har vi med bekymring læst om regionens planer om at indføre vikarstop på Region Hovedstadens fødesteder pr. 1. januar 2023 samt stop for brugen af frivilligt ekstraarbejde (FEA-vagter) til alt andet end udskudt aktivitet pr. 1. april 2023.

Vi kan læse i Femina at der pr. 1. september 2022 var 71 ubesatte jordemoderstillinger, svarende til ca. 8 procent af den uofficielle normering.

Vi hører ligeledes om vagtlag, som udelukkende har været dækket af vikarer og/eller hvor der ikke har været nok på arbejde til at varetage de fødsler, der kommer ind.

Vi er bekymrede for hvad et stop for brugen af vikarer og FEA-vagter vil betyde for familierne, og har derfor nogle spørgsmål:

  • Hvordan kan I uden brug af eksterne vikarer garantere en sikker behandling og værdig omsorg af og for de gravide, fødende og barslende?
  • Hvilke opgaver skal de ansatte ikke løse, når ikke alle vagter er dækket ind?
  • Hvor langt under normeringen (fx. procentandel af forventet/planlagt normering) mener I ud fra et patientsikkerhedsperspektiv, er forsvarligt at lade en afdeling køre på?
  • Hvor mange ubesatte stillinger eller udækkede vagter skal der til før I griber til brug af overarbejde, FEA-vagter og vikarer?
  • Hvordan informerer I om situationen til de gravide og fødende?
  • Har I overvejet at udlicitere nogle af de opgaver, som fødestederne ikke kan løse i (det aktuelle og langvarige) tilfælde af underbemanding, såsom fx at refundere familiernes udgifter til privat forældre- og fødselsforberedelse, jordemoderkonsultationer og ammehjælp?

Spørgsmålene handler ikke kun om vagtdækning på fødegangene, men om hele regionens omsorgs- og behandlingsansvar før, under og efter fødslen.

  
Med venlig hilsen

Mie Ryborg-Larsen | Formand
Mobil: 6064 9824 | email: formanden@fogf.dk
 
Forældre og Fødsel | www.fogf.dk

 

Opdatering

Vi har den 3. oktober 2022 modtaget følgende svar på vores henvendelse:

Kære Mie Ryborg-Larsen

Tak for din mail.  

Region Hovedstaden genindfører vikarstoppet, fordi vi tror på, at vi kan tiltrække flere jordemødre til faste stillinger. Vi har som region en forpligtigelse til at sikre den bedst mulige behandling, og har på den baggrund besluttet at stoppe med eksterne vikarer. Hensigten er at understøtte fastansættelse af flere jordemødre for at skabe mere robuste afdelinger med trivsel blandt personalet, og dermed mulighed for den bedste behandling og omsorg for de gravide, fødende og familier.

Patientsikkerheden har altid førsteprioritet, og vi tror på, det kan hænge sammen, særligt fordi vi genindfører vikarstoppet på et tidspunkt på året, hvor der er færre fødsler og dermed bedre tid til at omstille sig. Derudover er et nyt hold jordemødre færdiguddannet i februar, som vi gerne vil ansætte.

Det er ikke kun i Region Hovedstaden og blandt jordemødre, at der er fokus på nedskalering i brugen af eksterne vikarer. Regeringsudspillet 'Danmark kan mere III' indeholder ligeledes et opgør med brugen af eksterne vikarer ligesom også Danske Regioner i 'Regionernes plan for kortere venteliste' adresserer en begrænsning i anvendelsen af eksterne vikarbureauer.

Vikarstoppet gælder for alle plejegrupper. Region Hovedstaden har på nogle hospitaler være nødsaget til at bruge vikarer i en begrænset periode, hvor der har været ekstraordinært travlt eller mange ubesatte stillinger. Vi ønsker nu at komme tilbage til normalen, hvor vi kan sikre den daglige drift med fastansat personale. I ekstraordinære situationer er der fortsat mulighed for at benytte nogle af de tidligere benyttede værktøjer fx FEA-vagter til jordemødrene.

Der er mange gode lokale initiativer i gang på fødeafdelingerne for at skabe gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling, ligesom der på både Herlev Hospital og Hvidovre Hospital er helt nye fysiske rammer for de fødende.

Der er dagligt fokus på at hjælpe hinanden på tværs af regionens fødeafdelinger, og det vil der også være i de første måneder efter vikarstoppet.

Afdelingerne har alle lokale procedurer for at håndtere situationer, hvor der er ekstra travlt og der ligger således vejledninger til at håndtere situationen, ligesom der er procedurer for, hvordan afdelingerne hjælper hinanden.

Det er en lokal ledelsesopgave at orientere om vikarstoppet og tage dialogen med medarbejderne om de spørgsmål, det kan afstedkomme blandt personalet. Det har vi i regionen fuld tillid til, at der tages hånd om på de enkelte hospitaler. 

 

Med venlig hilsen

Lars Gaardhøj, regionsrådsformand

Christoffer Buster Reinhardt, formand for sundhedsudvalget